46/2009 Umowa znacząca zawarta z VIRKE Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 46/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 01.12.2009 zawarł umowę znaczącą z VIRKE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez POZBUD T&R S.A. budowy budynków mieszkalnych numer 4 i 5 na działkach 6/11 i 6/12 znajdujących się w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej.
 
Wartość przedmiotu umowy wynosi 4.912.000 złotych netto, przy czym :
 
a) za budynek nr 4 - wynagrodzenie netto w kwocie 2.456.000 złotych
 
b) za budynek nr 5 - wynagrodzenie netto w kwocie 2.456.000 złotych
 
Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na :
 
a) 15.07.2010 r. dla budynku nr 5
 
b) 15.08.2010 r. dla budynku nr 4
 
W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Inwestorowi (VIRKE Sp. z o.o.) następujących kar umownych:
 
- za nieterminowe poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto,
 
- za nie usunięcie lub opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych na odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady oraz na odbiorze pogwarancyjnym -w wysokości 2.000 złotych za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 
Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. Strony zastrzegły sobie również prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej straty, z tytułów dla których umowa nie przewiduje kar umownych.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż łączna jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
W celu realizacji opisanej umowy POZBUD T&R S.A. zawarł umowę konsorcjum z firmą BOR-Bud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane z siedzibą w Suchym Lesie. Emitent jako Lider konsorcjum zapewni produkcję i montaż stolarki otworowej. BOR-Bud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane jako Partner konsorcjum wykona pozostałe roboty budowlane związane z wykonaniem zadania.
Agnieszka Lachor - Prokurent