48/2009 Zawarcie umów kredytowych

Raport bieżący nr 48/2009
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 8.12.2009 roku zawarł umowy kredytowe z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu. Emitent zawarł:
 
a) umowę o kredyt inwestycyjny,
 
b) umowę o kredyt obrotowy.
 
Kredyt inwestycyjny został udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów na halę produkcyjną przeznaczoną dla produkcji drzwi. Kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 3.500.000 zł. Kredyt został udzielony na okres do 7.12.2024 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 2,0 p.p. w skali roku. Prowizja przygotowawcza Kredytobiorcy wynosi 0,5%. Spłata kredytu nastąpi w 180 ratach miesięcznych począwszy od 31.12.2009 roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
 
a. hipoteka zwykła łączna w kwocie 3.500.000 zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 1.800.000 zł na nieruchomości położonej w Słonawach, KW nr PO1O/00014067, 
 
b. cesja z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,
 
c. weksel własny in blanco.
 
Kredyt obrotowy został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kwota kredytu obrotowego wynosi 1.500.000 złotych. Kredyt został udzielony na okres od 08.12.2009 r. do 07.12.2012 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 2,0 p.p. w skali roku. 
 
Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
 
a. hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 2.200.000 zł na nieruchomości położonej w Słonawach, KW nr PO1O/00014041/3 oraz KW nr PO1O/00014067, 
 
b. cesja z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,
 
c. weksel własny in blanco.
 
Rzeczone umowy nie zawierają zapisów, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów kredytowych.
 
Powyższe umowy kredytowe spełniają kryterium uznania ich za znaczące, gdyż wartość przedmiotu zawartych umów przekracza 10% kapitału własnego Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent