6/2009 Zawarcie umów kredytowych

Raport bieżący nr 6/2009
 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 
Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż: 
 
a. w dniu 05.02.2009 roku zawarł umowę o kredyt inwestycyjny z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie,
b. w dniu 27.01.2009 roku podpisał aneks do umowy o kredyt rewolwingowy z dnia 04.01.2008 roku z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
Kredyt inwestycyjny został udzielony z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów na zakup linii technologicznej WEINIG UC - Matic. Informacja o zawarciu umowy z firmą MICHAEL WEINIG AG została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 23/2008 z 22.08.2008 roku. Kwota kredytu inwestycyjnego wynosi 1.000.000 EUR. Kredyt został udzielony na okres do 31.01.2012 roku. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o zmienną stopę referencyjną EURIBOR 3M powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 1,50 p.p. w skali roku. Prowizja przygotowawcza Kredytobiorcy wynosi 0,25%. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu wynosi 0,10%. Spłata kredytu nastąpi w 10 równych, kwartalnych ratach począwszy od 31.10.2009 roku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: 
a. przewłaszczenie kwoty pieniężnej zgodnie z art. 102 Prawa bankowego w wysokości 5.500.000 złotych na rachunku w Banku, wynagrodzenie za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia za okres do 26.04.2009 r. zostało określone w umowie lokaty terminowej, a za okres od 27.04.2009 r. do czasu całkowitej spłaty kredytu zostanie określone w wysokości i na warunkach uzgodnionych przez strony w drodze aneksu do umowy, 
b. zastaw rejestrowy na linii do produkcji okien WEINIG UC – Matic wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ustanowiony po udokumentowaniu przejścia własności na Spółkę.
Spółka złożyła także oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej do kwoty 1.500.000 EUR z klauzulą wykonalności do dnia 31.01.2015 roku.
 
Kredyt rewolwingowy został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kwota kredytu rewolwingowego wynosi 1.400.000 złotych. Kredyt został udzielony na okres od 04.01.2008 r. do 31.12.2010 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR powiększoną o marżę Kredytodawcy w wysokości 1,50 p.p. w skali roku. Prowizja przygotowawcza Kredytobiorcy wyniosła 0,20% i była pobrana w dniu 07.01.2008 r. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Obecnie Spółka nie korzysta z przyznanego kredytu rewolwingowego.
 
Rzeczone umowy nie zawierają zapisów, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów kredytowych.
 
Powyższe umowy kredytowe spełniają kryterium uznania ich za znaczące, gdyż wartość przedmiotu zawartych umów przekracza 10% kapitału własnego Emitenta.