10/2010 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego

Raport bieżący nr 10/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
W nawiązaniu do raportu nr 45/2009 r. Zarząd POZBUD T&R S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt emisyjny POZBUD T&R S.A. przygotowany w związku z publiczną ofertą do 5.000.000 Akcji Serii E, a także w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym do 5.000.000 Akcji Serii E oraz do 5.000.000 Praw do Akcji Serii E. (Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK SA).
 
Prospekt Emisyjny, zawierający szczegółowe informacje dotyczące Spółki oraz oferty publicznej, w tym terminy oferty, zostanie opublikowany w dniu 4 marca 2010 r. stronie internetowej Spółki oraz Oferującego: www.pozbud.pl oraz www.dmbzwbk.pl 
 
Akcje Serii E oferowane będą z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom. 
 
Jednakże w związku z przewidywanymi preferencjami w przydziale Akcji Serii E dla akcjonariuszy Spółki, Zarząd informuje, iż w związku z planowaną publikacją Prospektu emisyjnego w dniu 4 marca 2010 r., Dzień Uprawnienia do preferencyjnego przydziału dla akcjonariuszy (w stosunku 1 (jedna) Akcja Serii E za 4 (cztery) dotychczasowe akcje Emitenta) przypadnie w dniu 11 marca 2010 r.(tj. na koniec siódmego dnia po dniu publikacji Prospektu emisyjnego). 
 
W związku z powyższym, Zarząd zwraca uwagę, iż inwestorzy, którzy zamierzają wziąć udział w ofercie publicznej Akcji Serii E Spółki i zamierzają skorzystać z preferencji, o których mowa powyżej, powinni wziąć pod uwagę, że ostatnim dniem nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych dotychczasowych akcji Spółki, dających prawo do preferencyjnego przydziału Akcji Serii E jest 
 
8 marca 2010 r. Tym samym sprzedaż dotychczasowych akcji Spółki w tym dniu pozbawia inwestora takiego prawa.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent