11/2010 Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 11/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 05.03.2010 r. ze spółką BAUMAL Sp. z o.o. z siedzibą w Mosinie, w związku z czym łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wypełniła przesłanki umowy znaczącej.
 
POZBUD T&R S.A. zawarł z BAUMAL Sp. z o.o.:
 
1. W dniu 15.10.2009 r. umowę ramową o współpracy na dostawę przez POZBUD T&R stolarki drewnianej na rzecz BAUMAL Sp. z o.o.Przewidywany finansowy zakres współpracy na IV kwartał 2009 r. strony ustaliły na 1.500.000 zł netto.
 
2. W dniu 15.10.2009 r. umowę ramową o współpracy na dostawę przez BAUMAL Sp. z o.o. stolarki aluminiowej oraz fasad aluminiowych na rzecz POZBUD T&R. Przewidywany finansowy zakres współpracy na IV kwartał 2009 r. strony ustaliły na 1.500.000 zł netto.
 
3. W dniu 05.03.2010 umowę sprzedaży na mocy której POZBUD T&R jako sprzedający zobowiązał się do wykonania i sprzedaży na rzecz BAUMAL Sp. z o.o. okien drewnianych typu SASH w terminie do 30.09.2010. Za wykonanie i sprzedaż przedmiotowych towarów Spółce POZBUD T&R będzie przysługiwać wynagrodzenie w wysokości netto 966.681, 90 funtów brytyjskich, co według średniego kursu funta brytyjskiego określonego w tabeli kursów nr 44/A/NBP/2010 z dnia 4 marca 2010 r. wyznacza wartość zawartej umowy na 4.173.939 zł netto. Strony postanowiły, że wiążącą formą odszkodowania są kary umowne. BAUMAL Sp. z o.o. może naliczyć Spółce POZBUD T&R kary umowne:
 
a) z tytułu odstąpienia od wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto,
 
b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
 
c) z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia
 
Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych POZBUD T&R S.A.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent