13/2010 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

Raport bieżący nr 13/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz zgodnie z zapisami pkt 5.1.1 oraz pkt. 5.3 cz. IV Prospektu emisyjnego, Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 19 marca 2010 roku na podstawie wyników procesu budowania Księgi Popytu ustalono cenę emisyjną akcji POZBUD T&R S.A. oferowanych w oferty publicznej Akcji Serii E (Oferta) w wysokości 5,00 złotych (pięć złotych) za jedną akcję.
 
Jednocześnie Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż nie skorzystał z uprawnienia zawartego w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2009 roku, w zakresie określenia ostatecznej kwoty, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, a w konsekwencji zmiany liczby oferowanych Akcji Serii E. Tym samym Ofertą objęte jest 5.000.000 Akcji Serii E.
 
Ostateczna liczba Akcji Serii E oferowanych w poszczególnych transzach wynosi:
 
- Transza Instytucjonalna - 4.603.777 Akcji Serii E.
 
- Transza Indywidualna - 396.223 Akcji Serii E.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent