14/2010 Transakcje dokonywane przez osobę blisko związaną z Członkiem Zarządu

Raport bieżący nr 14/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w 24 marca 2010 r. otrzymał informację od Pana Tadeusza Andrzejaka, iż osoba blisko związana z Panem Tadeuszem Andrzejakiem - Pani Ewelina Andrzejak (małżonka) w dniu 22 marca 2010 r. dokonała zbycia 500.000 akcji Spółki POZBUD T&R S.A. w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie akcje zostały sprzedane po cenie 5,00 zł za akcję.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent