15/2010 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr 15/2010
 
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w 24 marca 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Pani Eweliny Andrzejak o zmniejszeniu udziałów w głosach ogółem poniżej 5%.
 
W wyniku zawarcia transakcji pakietowych na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeprowadzonych w dniu 22 marca 2010 r. Pani Ewelina Andrzejak sprzedała 500.000 akcji zwykłych POZBUD T&R S.A. W wyniku sprzedaży ww. akcji liczba aktualnie posiadanych przez Panią Ewelinę Andrzejak akcji Spółki wynosi 954.250 akcji co stanowi 5,19% w kapitale i 4,28% w ogólnej liczbie głosów. Przed sprzedażą Pani Ewelina Andrzejak posiadała 1.454.250 akcji zwykłych co stanowiło 7,91% w kapitale i 6,53% w ogólnej liczbie głosów.
 
Nie występują osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. Ustawy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent