17/2010 Przydział akcji serii E

Raport bieżący nr 17/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 25 marca 2010 roku dokonał przydziału 5.000.000 Akcji Serii E oferowanych w ramach oferty publicznej (Oferta Publiczna).
 
W Transzy Instytucjonalnej przydzielono 4.643.777 Akcji Serii E, natomiast w Transzy Indywidualnej przydzielono 356.223 Akcji Serii E.
 
Zapisy nie podlegały redukcji. 
 
Zgodnie z pkt. 5.1.11. cz. IV Prospektu emisyjnego POZBUD T&R S.A. oraz zgodnie z § 33 i § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. z poź. zm.), pełna informacja o wyniku Oferty Publicznej zostanie przekazana do publicznej wiadomości w terminie do dwóch tygodni od jej zakończenia, zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent