18/2010 Przekroczenie progu 5 % w głosach na WZA przez fundusze ING TF

Raport bieżący nr 18/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.
 
ING TFI S.A. działając w imieniu ING Parasol FIO zawiadomiło, że w wyniku nabycia akcji POZBUD T&R S.A. w dniu 25 marca 2010 r. liczba głosów na WZA posiadanych przez ten fundusz przekroczyła 5 %.
 
Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. posiadały łącznie 1.105.000 sztuk akcji, dających 1.105.000 głosów, co stanowiło 6,01 % w kapitale spółki i 4,96% ogólnej liczby głosów.
 
Według stanu na dzień 25 marca 2010 r. oraz sporządzenia zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI S.A. posiadają łącznie 1.140.000 sztuk akcji, dających 1.140.000 głosów, co stanowiło 6,20 % w kapitale spółki i 5,12 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent