19/2010 Przyjęcie do depozytu

 Raport bieżący nr 19/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 9 kwietnia 2010 r. otrzymał informację o podjęciu w dniu 8 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 194/10 o przyjęciu do depozytu:
 
1) 5.000.000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POZBUD T&R S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLPZBDT00047;
 
2) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POZBUD T&R S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz oznaczyć je kodem PLPZBDT00013, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego spółki POZBUD T&R S.A. dokonanego w drodze emisji tych akcji, oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje spółki POZBUD T&R S.A. oznaczone kodem PLPZBDT00013 przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem ust. 2.
 
Zarejestrowanie wskazanych pkt 2 akcji zwykłych na okaziciela serii E POZBUD T&R S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę POZBUD T&R S.A. w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPZBDT00013, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia rejestrowanych akcji do obrotu na tym rynku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent