21/2010 Podsumowanie oferty publicznej akcji serii E

 Raport bieżący nr 21/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2010 Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu przekazuje uzupełnienie informacji dotyczących oferty publicznej 5.000.000 Akcji Serii E (Oferta Publiczna):
 
1. Oferta Publiczna rozpoczęła się w dniu 16 marca 2010 r. a została zakończona w dniu 25 marca 2010 r. 
 
2. Akcje zostały przydzielone w dniu 25 marca 2010 r.
 
3. W ramach Oferty Publicznej oferowanych było 5.000.000 Akcji Serii E w tym:
 
- w Transzy Instytucjonalnej 4.603.777 Akcji Serii E,
 
- w Transzy Indywidualnej 396.223 Akcji Serii E.
 
4. Zapisy nie podlegały redukcji. 
 
5. W ramach Oferty Publicznej złożono zapisy na 5.000.000 Akcji Serii E w tym:
 
- w Transzy Instytucjonalnej - 4.643.777 Akcji Serii E,
 
- w Transzy Indywidualnej - 356.223 Akcji Serii E.
 
6. Spółka dokonała przydziału 5.000.000 Akcji Serii E w tym:
 
- w Transzy Instytucjonalnej - 4.643.777 Akcji Serii E,
 
- w Transzy Indywidualnej - 356.223 Akcji Serii E.
 
7. Cena emisyjna Akcji Serii E wyniosła 5,00 zł za jedną akcję.
 
8. Liczba osób i instytucji, które złożyły zapisy:
 
- w Transzy Instytucjonalnej - 604 osób,
 
- w Transzy Indywidualnej - 101 osób.
 
9. Liczba osób i instytucji, którym przydzielono Akcje Serii E:
 
- w Transzy Instytucjonalnej - 604 osób,
 
- w Transzy Indywidualnej - 101 osób.
 
10. Wartość przeprowadzonej Oferty Publicznej wyniosła 25.000.000,00 zł.
 
11. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji wyniosła 1.765,79 tys. zł, w tym: 
 
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.145,00 tys. zł, 
 
- wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł, 
 
- koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 464,65 tys. zł, 
 
- koszty promocji oferty: 99,40 tys. zł,
 
- koszty administracyjne i pozostałe (w tym: KDPW, GPW, notariusz): 56,74 tys. zł.
 
Powyższe koszty zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki niezafakturowane. 
 
Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą kapitał z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną. 
 
12. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 0,35 zł. 
 
Informacje na temat łącznych kosztów emisji oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją podajemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą na dzień publikacji niniejszego komunikatu. 
 
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia niezbędna będzie korekta tych danych, poinformujemy o tym odrębnym komunikatem lub raportem bieżącym.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent