22/2010 Umowy znaczące zawarte z firmą ADPOL S.A.

 Raport bieżący nr 22/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.04.2010 zawarł z ADPOL S.A. umowę na wykonanie i sprzedaż stolarki okiennej, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 5.098.476,72 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 12.04.2010 r.
 
2) Przedmiotem umowy jest wykonanie i sprzedaż przez Pozbud T&R S.A. na rzecz Adpol S.A. okien drewnianych z kantówki sosnowej z okładziną aluminiową. Termin realizacji umowy określono na do dnia 20.10.2010.
 
3) Wynagrodzenie wynosi 3.917.482,20 PLN netto.
 
4) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 
a. za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
 
b. za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.
 
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
 
d. Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
 
5) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Zamawiający może być zobowiązany do zapłaty Wykonawcy następujących kar umownych:
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent