23/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego PDA

Raport bieżący nr 23/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2010 r. powziął wiadomość o podjęciu w dniu 13 kwietnia 2010 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW") w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POZBUD T&R S.A. Zarząd Giełdy postanowił:
 
1) wprowadzić z dniem 16 kwietnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.000.000 (pięć milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POZBUD T&R S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZBDT00047",
 
2) notować prawa do akcji spółki POZBUD T&R S.A., o których mowa w pkt 1) w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "POZBUD-PDA" i oznaczeniem "POZA".
 
Agnieszka Lachor - Prokurent