24/2010 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Raport bieżący nr 24/2010
 
Podstawa prawna:
 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2010 r. powziął wiadomość o rejestracji w dniu 19 kwietnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego POZBUD T&R S.A. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji E Spółki. 
 
Wysokość kapitału zakładowego po ww. rejestracji wynosi 23.377.845,00 zł (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 23.377.845 akcji (dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć) o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
 
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 23.377.845 akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 27.271.845 głosów.
 
Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:
 
- 3.894.000 akcji serii A, co stanowi 16,7% kapitału zakładowego Spółki, 7.788.000 głosów, co stanowi 28,6% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki; 
 
- 3.408.500 akcji serii B, co stanowi 14,6 % kapitału zakładowego Spółki, 3.408.500, co stanowi 12,5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki; 
 
- 5.500.000 akcji serii C co stanowi 23,5% kapitału zakładowego Spółki, 5.500.000 głosów, co stanowi 20,2% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki;
 
- 5.575.345 akcji serii D co stanowi 23,8% kapitału zakładowego Spółki, 5.575.345 głosów, co stanowi 20,4% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki;
 
- 5.000.000 akcji serii E co stanowi 21,4% kapitału zakładowego Spółki, 5.000.000 głosów, co stanowi 18,3% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent