27/2010 Zmiany w zakresie znacznych pakietów akcji

Raport bieżący nr 27/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmniejszeniu udziału w głosach ogółem poniżej 5%.
 
Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. była rejestracja w dniu 19 kwietnia 2010 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Pozbud T&R S.A. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji E spółki. 
 
Przed zmiana udziału w głosach, ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiadał 1.140.000 szt. akcji Pozbud T&R S.A. co stanowiło 6,20 % kapitału zakładowego tej spółki, nie uwzględniając akcji serii E, oraz 200.000 praw do akcji.
 
Przed zmianą udziału, akcje będące w posiadaniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dawały 1.140.000 głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A co stanowiło 5,12 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
 
Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia, to jest 23 kwietnia 2010 r. po uwzględnieniu przydziału akcji nowej emisji serii E, ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego posiada 1.340.000 szt. akcji, co stanowi 5,73 % kapitału zakładowego tej spółki, i daje 1.340.000 głosów na walnym zgromadzeniu Pozbud T&R S.A. co stanowi 4,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 
 
Nie występują osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. Ustawy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent