29/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 29/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "GPW") Uchwałą nr 388/2010 r. postanowił na podstawie §44 Rozdziału I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego wyznaczyć na 29 kwietnia 2010 r. dzień ostatniego notowania 5.000.000 (pięciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POZBUD T&R S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLPZBDT00047".
 
Jednocześnie Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 389/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku postanowił wprowadzić z dniem 30 kwietnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E spółki POZBUD T&R S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 kwietnia 2010 r. i oznaczenia ich kodem "PLPZBDT00013".
 
Agnieszka Lachor - Prokurent