30/2010 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego na lata 2010-2012

Raport bieżący nr 30/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Statutem Spółki, dokonała wyboru firmy ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Praskiej 6/5, KRS 0000259268, do badania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2010-2012 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze w latach 2010-2012 r. ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115. Emitent korzystał z usług tego podmiotu w przeszłości. ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze roku 2009. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent