31/2010 Rejestracja akcji w KDPW

Raport bieżący nr 31/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2010 r. otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego, że w dniu 30 kwietnia 2010 r. nastąpi w Krajowym Depozycie rejestracja 5.000.000 akcji Spółki pod kodem PLPZBDT00013.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent