32/2010 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr 32/2010
 
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 8, 62-031 Luboń wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000284164, działając na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2010 roku na stronie internetowej Spółki www.pozbud.pl zamieszczone zostało ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 maja 2010 r., na godzinę 11.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Luboniu przy ul. Przemysłowej 8. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. zwołanego na dzień 27 maja 2010 roku przekazujemy w załączeniu.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent