35/2010 Informacja o wyborze wniosku o dofinansowanie Spółki POZBUD T&R S.A.

Informacja o wyborze wniosku o dofinansowanie Spółki POZBUD T&R S.A. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 
Raport bieżący nr 35/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja 2010 roku, powziął informację o podjęciu uchwały nr 3884/2010 z dnia 13 maja 2010 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2. "Wsparcie rozwoju MSP" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego powyższą uchwałą przyznał Spółce POZBUD T&R S.A. dofinansowanie dla projektu pod tytułem "Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach". Całkowity koszt projektu to 9.708.441,73 PLN, koszty kwalifikowane to 7.957.739,12 PLN, wartość dofinansowania to 3.978.869,56 PLN.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent