36/2010 Umowa znacząca z Raiffeisen Bank Polska S.A.

Raport bieżący nr 36/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 pkt 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
 
w dniu dzisiejszym, to jest 25 maja 2010, powziął informację, iż w dniu 21 maja 2010 został podpisany aneks nr 1 do umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 z dnia 10 marca 2010 roku pomiędzy Pozbud T&R S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. W związku z powyższym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 7.500.000 PLN.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 z dnia 10 marca 2010 zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 21 maja 2010:
 
1) Umowa faktoringowa została zawarta w dniu 10 marca 2010 r.
 
2) Kwota limitu faktoringowego z umowy wynosiła 2.500.000 PLN
 
3) Umowa została zawarta na okres od 10 marca 2010 do 31 marca 2012
 
4) Marża banku stanowi 1,30 % ponad stawkę bazową WIBOR dostosowaną do okresu finansowania
 
5) Prowizja operacyjna netto wynosi 0,35%
 
6) Prowizja przygotowawcza wynosi 0,50% limitu faktoringowego 
 
7) Aneks został zawarty dnia 21 maja 2010 roku i zmienił kwotę limitu faktoirngowego z 2.500.000 PLN do 6.000.000 PLN
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent