39/2010 Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 39/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 21.06.2010 zawarł umowę znaczącą z VIRKE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez POZBUD T&R S.A. budowy budynków mieszkalnych numer 1 i 3 znajdujących się w Poznaniu przy ul. Mogileńskiej.
 
Wartość przedmiotu umowy wynosi 10.046.000,00 złotych netto, przy czym :
 
a) za budynek nr 1 - wynagrodzenie netto w kwocie 6.979.000 złotych
 
b) za budynek nr 3 - wynagrodzenie netto w kwocie 2.800.000 złotych
 
c) za roboty drogowe - wynagrodzenie netto w kwocie 267.000,00 złotych.
 
Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na :
 
a) 31.05.2011 r. dla budynku nr 1
 
b) 15.10.2010 r. dla budynku nr 3
 
c) 31.05.2011 r. zakończenie robót drogowych.
 
W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Inwestorowi (VIRKE Sp. z o.o.) następujących kar umownych:
 
- za nieterminowe oddanie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na odbiór
 
- za nie usunięcie lub opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych na odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady oraz na odbiorze pogwarancyjnym -w wysokości 2.000 złotych za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,
 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
 
Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty. Strony zastrzegły sobie również prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej straty, z tytułów dla których umowa nie przewiduje kar umownych.
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż łączna jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
W celu realizacji opisanej umowy POZBUD T&R S.A. zawarł umowę konsorcjum z firmą BOR-Bud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane z siedzibą w Suchym Lesie oraz z firmą ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Emitent jako Lider konsorcjum zapewni produkcję i montaż stolarki otworowej o łącznej wartości netto 723.425,00 zł. BOR-Bud Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane jako Partner konsorcjum wykona pozostałe roboty budowlane związane z wykonaniem zadania, a firma ALUSTA S.A. , jako Partner konsorcjum wykona roboty drogowe.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent