40/2010 Umowy znaczące zawarte z firmą Ekobautech Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 40/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 01.07.2010 zawarł z EKOBAUTECH Sp. z o.o. umowę na sprzedaż konstrukcji drewnianych sprefabrykowanych z drewna sosnowego, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 9.530.277,00 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 01.07.2010 r.
 
2) Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Pozbud T&R S.A. na rzecz Ekobautech Sp. z o.o. konstrukcji drewnianych sprefabrykowanych z drewna sosnowego. Termin realizacji umowy określono na do dnia 15.01.2011.
 
3) Wynagrodzenie wynosi 3.064.000,00 PLN netto.
 
4) W umowie nie zawarto postanowień odnośnie kar umownych.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
Agnieszka Lachor - Prokurent