41/2010 Umowy znaczące zawarte z firmą Baumal Sp. z o.o

 

 Raport bieżący nr 41/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 08.07.2010 zawarł z Baumal Sp. z o.o. umowę na kwote 3.300.000,00 PLN, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 8.478.073,00 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 08.07.2010
 
2) Przedmiotem umowy jest rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa budynków wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnątrz i zagospodarowanie terenu, w tym dostawa i montaż stolarki otworowej drewnianej. Zamawiającym jest Baumal sp. z o.o., a wykonawcą Pozbud T&R S.A. Termin realizacji umowy określono na do dnia 30.05.2011
 
3) Wynagrodzenie wynosi 3.300.000,00 PLN netto.
 
4) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.
 
b. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,04 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki przy opóźnieniu trwającym do 21 dni, a 0,15% wynagrodzenia za każdy następny dzień
 
c. z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze gwarancji oraz rękojmi za wady w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie w wysokości 0,06% wartości wynagrodzenia przy opóźnieniu trwającym do 21 dni, a 0,15% wynagrodzenia za każdy następny dzień.
 
d. Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
5) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Zamawiający może być zobowiązany do zapłaty Wykonawcy następujących kar umownych:
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent