4/2010 Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 4/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki wskazuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w dniu 7 stycznia 2010 r. w skład Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R S.A.:
  • pana Edwarda Kozickiego,
  • pana Wojciecha Komera.
Informacje o panu Edwardzie Kozickim:
 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek organizacja i zarządzanie. Makler papierów wartościowych (licencja nr 340). W okresie 1992-1994 praca w Centralnym Biurze Maklerskim WBK SA jako makler papierów wartościowych. W okresie 1995-1996 praca w grupie kapitałowej Mostostal Export jako: doradca Prezesa Zarządu Bankowego Towarzystwa Leasingowego SA, Wiceprezes Zarządu Karkonoskiego Domu Maklerskiego SA, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Polinwest SA. 
 
W okresie 1996-styczeń 2007 praca w Banku Zachodnim WBK SA w Pionie Bankowości Inwestycyjnej na różnych stanowiskach (m.in. w Departamencie Kapitałowym, w zespole organizującym Departament Rynków Kapitałowych a następnie w Departamencie Rynków Kapitałowych, kierowanie zespołem inwestycji własnych banku - w ramach zarządzania portfelem akcji nabytych przez bank i notowanych na giełdzie monitorowanie inwestycji i prowadzenie dezinwestycji). 
 
Uczestnictwo w radach nadzorczych spółek kapitałowych m.in. członek Rady Nadzorczej LMB Capital S.A., Członek Rady Nadzorczej Autogroup S.A., w okresie 2005-2006 członek Rady Nadzorczej NFI Piast S.A. Obecnie, od 2007 r. wiceprezes zarządu Blumerang SA oraz prezes zarządu Blumerang Pre Ipo S.A. (spółka inwestycyjna notowana na New Connect).
 
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Informacje o panu Wojciechu Komerze:
 
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie MSSF/MSR. Obecnie w trakcie aplikacji na Biegłego Rewidenta oraz w trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Od 2003 do 2004 r. zatrudniony w DGA Audyt Sp. z o.o. Od 2004 r. pracuje w HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.; obecnie prezes zarządu tej spółki. 
 
Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent