42/2010 Umowy znaczące zawarte z firmą Mir-bud

Raport bieżący nr 42/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 08.07.2010 zawarł z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę na kwotę 2.700.000,00 PLN, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 6.831.773,67 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 08.07.2010
 
2) Przedmiotem umowy jest rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego oraz budowa budynków wielorodzinnych wraz z instalacjami wewnątrz i zagospodarowanie terenu. Zamawiającym jest Pozbud T&R S.A, a wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause . Termin realizacji umowy określono na do dnia 30.05.2011
 
3) Wynagrodzenie wynosi 2.700.000,00 PLN netto.
 
4) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.
 
b. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,15 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
 
c. z tytułu nieterminowego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze gwarancji oraz rękojmi za wady w stosunku do terminów ustalonych na ich usunięcie w wysokości 0,15% wartości wynagrodzenia.
 
d. Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 
5) W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Zamawiający może być zobowiązany do zapłaty Wykonawcy następujących kar umownych:
 
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent