43/2010 Zawarcie umowy znaczącej o dofinansowanie projektu

Raport bieżący nr 43/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki POZBUD T&R S.A. informuje, że w dniu 12.07.2010 roku zawarł z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, umowę, której przedmiotem jest udzielenie Emitentowi dofinansowania na realizację projektu "Innowacyjna technologia produkcji drzwi wewnętrznych w zakładzie POZBUD T&R S.A. w Słonawach" ze środków publicznych w ramach działania 1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. O zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania Emitent informował raportem bieżącym nr 35/2010 z dnia 18 maja 2010 roku.
 
Całkowita wartość Projektu wynosi 9.708.441,73 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 7.957.739,12 PLN. Wartość dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, tj. 3.978.869,56 PLN
 
Otrzymanie płatności w ramach dofinansowania warunkowane jest zakończeniem projektu, w tym posiadaniem wkładu własnego przez Emitenta, oraz jego prawidłowym rozliczeniem. 
 
Postanowienia umowy z Instytucją Zarządzającą WRPO są zgodne ze standardem obowiązującym dla tego rodzaju umów. Umowa nie zawiera postanowień o karach umownych. 
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż jej wartość przekracza 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent