44/2010 Umowa znacząca z Kredyt Bank S.A.

Raport bieżący nr 44/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
 
w dniu dzisiejszym, to jest 19 lipca 2010, zostały podpisane pomiędzy Spółką, a Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o ustanowienie na rzecz Spółki POZBUD T&R S.A. linii kredytowej o wartości 7.000.000 PLN. W skład linii kredytowej wchodzą:
 
1. Umowa o kredyt obrotowy nieodnawialny w kwocie 3.500.000 PLN finansowana ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego zawarta na okres od 19 lipca 2010 r. do 19 lipca 2013 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi stawka WIBOR 1M powiększona o 1,5 %marży, prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0,40% kwoty kredytu, brak prowizji od zaangażowania. Wykorzystanie kredytu odbywa się na mocy Zlecenia wypłaty środków z kredytu, złożonego w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania umowy. Zawarcie umowy nie zobowiązuje Spółki do wykorzystania kredytu.
 
2. Umowa o wieloproduktową linię na finansowanie o limicie 3.500.000 PLN zawartą na okres od 19.07.2010 r. do 19.07.2012 r. Linia na finansowanie może być wykorzystana w trakcie obowiązywania umowy dowolnie na następujące produkty do kwoty przyznanego limitu:
 
a. Kredyt w rachunku bieżącym - oprocentowanie stawka WIBOR O/N powiększona o 1,5% marży, brak prowizji od zaangażowania.
 
b. Kredyt obrotowy - oprocentowanie stawka WIBOR właściwa dla okresu kredytowania powiększona o 1,5% marży, brak prowizji od zaangażowania.
 
c. Gwarancje bankowe - prowizja za każdy rozpoczęty trzymiesięczny okres ważności gwarancji w wysokości 0,30%, minimum 200 zł kwartalnie, od kwoty przyznanej gwarancji.
 
d. Akredytywy - zgodnie z bieżąca Tabelą Prowizji i Opłat
 
Zabezpieczeniem zawartych umów jest hipoteka zwykła i kaucyjna na nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 201/13, 201/19, 201/21 położonej w miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą o nr PO1A/00054975/7. Dla umowy, o której mowa w pkt. 1 kwota hipoteki zwykłej wynosi 3.500.000 PLN a kaucyjnej do 875.000 PLN. Dla umowy, o której mowa w pkt 2 hipoteka kaucyjna wynosi do 4.375.000 PLN. 
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
Agnieszka Lachor - Prokurent