46/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta przesłane przez osobę zobowiązana w trybie art.160 ust.2 Ustawy o obrocie oraz w trybie art.69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie.

Raport bieżący nr 46/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
Na podstawie art.160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami z dnia 29 lipca 2005 r. i art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005, Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu 06.08.2010 r. zawiadomienie o transakcjach na akcjach POZBUD T&R SA osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Informacja dotyczy sprzedaży przez Panią Magdalenę Andrzejak, małżonkę Pana Romana Andrzejaka Wiceprezesa Zarządu, w dniu 03.08.2010 r., 453.600 szt. akcji POZBUD T&R S.A. w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po cenie 5,30 zł za akcję.
 
Liczba akcji posiadanych przed transakcją: 917 600
 
Udział w kapitale 3,93%
 
Liczba głosów na WZA: 1 381 600
 
Udział w głosach na WZA: 5,07%
 
Liczba akcji posiadanych po transakcji: 464 000
 
Udział w kapitale 1,98%%
 
Liczba głosów na WZA: 928.000
 
Udział w głosach na WZA: 3,40%
 
W wyniku w/w transakcji osoba ta zmniejszyła swój udział w kapitale Spółki z 3,93% do 1,98% oraz udział w głosach na WZA Spółki z 5,07% do 3,40%.
 
Nie występują osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. Ustawy.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent