48/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta przesłane przez osobę zobowiązaną w trybie art.160 ust.1 Ustawy o obrocie. (raport nr 48/2010)
 
Raport bieżący nr 48/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu 26.08.2010 r. zawiadomienie o transakcjach na akcjach POZBUD T&R SA osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Informacja dotyczy zakupu przez Pana Wojciecha Prentkiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej POZBUD T&R SA, w dniu 25.08.2010 r., 4.606 szt. akcji POZBUD T&R SA w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po cenie 5,40 zł za akcję.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent