49/2010 Umowa znacząca z Panto Poland

Raport bieżący nr 49/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
 
w dniu 30 sierpnia 2010 (data wpływu do Spółki 31.08.2010) została podpisana pomiędzy Spółką, a Panto Poland Janusz Lewalski z siedzibą w Szczytnie, umowa o dostawę, montaż i uruchomienie:
 
1. Centrum obróbcze CNC Weinig Conturex C 124
 
2. Linia prasowania
 
3. Szlifierka LCE-3-1350/CKF
 
4. Linia do lakierowania natryskowego drzwi
 
5. Sterowanie Numeryczne Centrum Obrabiarkowe TYP VISION 2 - 5osi 
 
Cena określona w umowie wynosi 7.948.500,00 PLN netto plus podatek VAT, to jest 9.697.170,00 PLN brutto. Płatność będzie dokonywana w następujący sposób:
 
1. 24% ceny zakupu płatne do dnia 10 września 2010
 
2. 66% ceny zakupu płatne przy zgłoszeniu gotowości maszyny do wysyłki, przed dostawą
 
3. 10% ceny zakupu płatne po udanym odbiorze, najpóźniej jednak 12 tygodni od daty dostawy
 
Strony ustaliły ostateczny terminy dostawy, montażu i uruchomienia na 31.01.2011, pod warunkiem dotrzymania uzgodnionych terminów płatności.
 
Całkowita suma wynikająca z roszczeń z odszkodowania i obniżka jest ograniczona do 5% ceny zakupu netto.
 
Zawarcie niniejszej umowy stanowi częściową realizację celu emisyjnego nr 1, o którym mowa w prospekcie emisyjnym akcji serii E.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent