50/2010 Umowa znacząca z DM Developer sp. z o.o.

Raport bieżący nr 50/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż: w dniu dzisiejszym, tj. 22.09.2010 zawarł z DM Developer sp. o.o. z siedzibą w Luboniu umowę znaczącą.
 
Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na budowie 22 budynków apartamentowych (w „stanie developerskim” wraz z infrastrukturą zewnętrzną tj. uzbrojeniem terenu i wykonaniem dróg z kostki brukowej) w zabudowie szeregowej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej oraz 8 budynków apartamentowych (w „stanie developerskim” wraz z infrastrukturą zewnętrzną tj. uzbrojeniem terenu i wykonaniem dróg z kostki brukowej) w zabudowie szeregowej w Luboniu przy ul. Jaworowej.
 
Zamawiającym jest DM Developer sp. z o.o., a wykonawcą Pozbud T&R S.A. Termin realizacji umowy określono na do dnia 31.12.2011.
 
Wynagrodzenie wynosi 7.700.000,00 PLN netto.
 
W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Wykonawca może być zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu następujących kar umownych:
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia,
b. za każdy dzień opóźnienia realizacji etapu robót w stosunku do terminu podanego w harmonogramie – 0,01 % wynagrodzenia umownego netto. Powyższe dotyczy również terminów pośrednich,
c. za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze – 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,
d. za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji – 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady.
 
W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi Zamawiający może być zobowiązany do zapłaty Wykonawcy następujących kar umownych:
a. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia,
b. za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru lub w dokonaniu odbioru – 0,01 % wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent