51/2010 Umowa znacząca z PZU S.A.

Raport bieżący nr 51/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
 
w dniu 5 października 2010, została podpisana pomiędzy Spółką, a Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych na rzecz Spółki POZBUD T&R S.A.
 
Umowa została zawarta na okres do dnia 04.10.2011, a maksymalny limit zaangażowania PZU S.A. z tytułu umowy wynosi 8.000.000 PLN. W ramach przyznanego limitu Spółka może występować o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad lub usterek, należytego wykonania umowy i usunięcia wad, zwrotu zaliczki.
 
Zabezpieczeniem spłaty ewentualnych roszczeń PZU S.A. wobec zleceniodawcy wynikających z umowy stanowi: weksel in blanco z deklaracja, przewłaszczenie maszyn, przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej.
 
Warunki wyżej wskazanej umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość jej przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
Agnieszka Lachor - Prokurent