5/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.

Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 r.
 
1. Raporty okresowe za 2009 r.:
  • raport za IV kwartał 2009 r. - 1 marca 2010 r.
  • raport roczny za rok 2009 - 30 kwietnia 2010 r. 
 
2. Raporty okresowe za 2010 r.
  • raport za I kwartał 2010 r. - 17 maja 2010 r. 
  • raport półroczny za rok 2010 - 31 sierpnia 2010 r. 
  • raport kwartalny za III kwartał 2010 r. - 15 listopada 2010 r. 
 
Zgodnie z § 101 pkt. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
 
Agnieszka Lachor - Prokurent