52/2010 Zmiana daty publikacji raportu za III kwartał 2010

Raport bieżący nr 52/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż termin przekazania raportu (SA-Q) za 3 kwartał 2010, wyznaczony pierwotnie na 15 listopada 2010 roku, zostaje zmieniony na 5 listopada 2010 roku.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent