53/2010 Przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez Aviva OFE

Raport bieżący nr 53/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest 4 listopada 2010 roku, od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POZBUD T&R S.A. przez Aviva OFE w wyniku transakcji nabycia akcji POZBUD T&R S.A. zawartych w dniu 26 października 2010 roku.
 
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 29 października 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.355.193 szt. akcji Spółki, stanowiących 5,80% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.355.193 głosów na WZA, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów na WZA.
 
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 2 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 1.605.193 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.605.193 głosów na WZA, co stanowiło 5,89% ogólnej liczby głosów na WZA.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent