54/2010 Podwyższenie wyników prognozy finansowej

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu działając na podstawie § 31 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż:
 
1. Prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży netto za rok 2010 opublikowany w Prospekcie emisyjnym akcji serii E na poziomie 75,7 mln PLN prognozuje się na poziomie 90 mln PLN. W związku z tym prognoza przychodów ze sprzedaży netto Spółki za rok 2010 ulega podwyższeniu o 19% 
 
2. W opinii Zarządu pozostałe parametry prognozy finansowej nie zmienią się więcej niż 10%.
 
3. Zarząd Spółki publikuje podwyższenie prognozy ze względu na fakt, iż prognozowana obecnie wielkość przychodów ze sprzedaży netto różni się od wcześniej prognozowanej o więcej niż 10%.
 
4. Zmiana wysokości poziomu prognozowanych przychodów ze sprzedaży netto wynika ze zwiększonej w ostatnim okresie w stosunku do przewidywanej uprzednio aktywności spółki w zakresie pozyskiwania nowych zleceń.
Agnieszka Lachor - Prokurent