55/2010 Informacja o nabyciu akcji przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Raport bieżący nr 55/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie o transakcjach na akcjach POZBUD T&R SA osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
Informacja dotyczy zakupu przez Pana Romana Andrzejak, Wiceprezesa Zarządu POZBUD T&R SA, w dniu 13.12.2010 r., 3.800 szt. akcji POZBUD T&R SA w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po cenie 5,94 zł za akcję.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent