7/2010 Zawarcie umów znaczących

Raport bieżący nr 7/2010

 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę z dnia 29.01.2010 r. ze spółką EKOBAUTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Grzywnie, w związku z czym łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy wypełniła przesłanki umowy znaczącej.
 
POZBUD T&R S.A. zawarł z EKOBAUTECH Sp. z o.o.:
 
- umowę sprzedaży z dnia 02.11.2009 r., na mocy której POZBUD T&R jako sprzedający sprzedał na rzecz EKOBAUTECH Sp. z o.o. 400 m3 fryzów drewnianych suchych. Wartość umowy - 1.595.600 zł netto.
 
- umowę sprzedaży z dnia 02.11.2009 r., na mocy której EKOBAUTECH jako sprzedający zobowiązał się do sprzedaży na rzecz POZBUD T&R do 59.120 m3 drewna klejonego nieobrobionego. Wartość umowy - 1.596.240 zł netto.
 
- umowę sprzedaży z dnia 29.01.2010 r., na mocy której EKOBAUTECH jako sprzedający zobowiązał się do sprzedaży na rzecz POZBUD T&R do 140.750 m3 drewna klejonego nieobrobionego. Wartość umowy - 3.800.250 zł netto.
 
Warunki wyżej wskazanych umów nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. Umowy nie przewidują kar umownych. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10 % kapitałów własnych POZBUD T&R S.A.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent