9/2010 Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący nr 9/2010
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2010 roku, Spółka zawarła jako lider konsorcjum umowę z Diecezją Kaliską, której przedmiotem jest realizacja projektu pt. "Renowacja zabytkowych kościołów drewnianych południowej Wielkopolski". W zakres projektu wchodzą prace budowlane, konserwatorskie i stolarskie. Wartość umowy wynosi 14.039.412,03 zł brutto.
 
Wykonanie projektu nastąpi do dnia 30.11.2011 r. 
 
W ramach konsorcjum, oprócz pełnienia funkcji lidera konsorcjum, Spółka POZBUD T&R S.A. wykona prace związane z remontem, wymianą i renowacją stolarki otworowej, o wartości szacunkowej 4.334.836,90 zł brutto.
 
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych zgodnie z którymi Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej za nie dotrzymanie terminu realizacji projektu w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych przewyższających karę umowną.
 
Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent