10/2011 Ujawnienie informacji opóźnionej

Raport bieżący nr 10/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 57 ust. 1 Ustawy o ofercie - zawiadomienie o opóźnieniu informacji 
 
Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta, oraz sposobu postępowania Emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. 
 
Pierwsza Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 sierpnia 2010 roku (raport nr 3/2010), kolejna w dniu 28 października 2010 roku (raport nr 4/2010), a następna w dniu 30 grudnia 2010 roku (raport nr 5/2010).
 
Informacja poufna przekazana w dniu 2 sierpnia 2010 roku, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:
 
"Zarząd POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476) zawiadamia, że:
 
w związku z podpisaniem przez Zarząd Pozbud T&R S.A. w dniu 30.07.2010 (data wpływu do siedziby Spółki 02.08.2010) listu intencyjnego odnośnie rozpoczęcia negocjacji, które mają doprowadzić do objęcia akcji podmiotu z branży, oraz podpisaniem w dniu 30.07.2010 (data wpływu do Spółki 02.08.2010) umowy o zachowaniu poufności w związku z podjęciem wyżej wspomnianych negocjacji, Pozbud T&R S.A. opóźnia do dnia 30.10.2010 przekazanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji dotyczących rozpoczęcia tych negocjacji. 
 
W ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji jak i o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz uniemożliwić objęcie akcji podmiotu z branży przez Spółkę. Ponadto, w ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A., opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących Umowy nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.
 
Emitent, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego raportu bieżącego."
 
Informacja poufna przekazana w dniu 28 października 2010 roku, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco:
 
"Zarząd POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476) informuje, że:
 
w nawiązaniu do zawiadomienia złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 sierpnia 2010 (nr raportu 3/2010) o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 30.10.2010 dotyczącej:
 
1. podpisania przez Zarząd Pozbud T&R S.A. w dniu 30.07.2010 (data wpływu do siedziby Spółki 02.08.2010) listu intencyjnego odnośnie rozpoczęcia negocjacji, które mają doprowadzić do objęcia akcji podmiotu z branży,
 
2. podpisania przez Zarząd Pozbud T&R S.A. w dniu 30.07.2010 (data wpływu do siedziby Spółki 02.08.2010) umowy o zachowaniu poufności w związku z podjęciem wyżej wspomnianych negocjacji
 
ze względu na fakt, iż w ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji jak i o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz uniemożliwić objęcie akcji podmiotu z branży przez Spółkę; 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, iż negocjacje te są nadal prowadzone i nie nastąpiło ich zakończenie. W związku z tym opóźnia do dnia 31.12.2010 przekazanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia tych negocjacji.
 
W ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji jak i o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz uniemożliwić objęcie akcji podmiotu z branży przez Spółkę. Ponadto, w ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A., opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących Umowy nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.
 
Emitent, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego raportu bieżącego.
 
Informacja poufna przekazana w dniu 30 grudnia 2010 roku, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, brzmiała następująco: 
 
Zarząd POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 67, poz. 476) informuje, że:
 
w nawiązaniu do zawiadomienia złożonego do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 października 2010 (nr raportu 4/2010) o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej do dnia 31.12.2010 dotyczącej:
 
1. podpisania przez Zarząd Pozbud T&R S.A. w dniu 30.07.2010 (data wpływu do siedziby Spółki 02.08.2010) listu intencyjnego odnośnie rozpoczęcia negocjacji, które mają doprowadzić do objęcia akcji podmiotu z branży,
 
2. podpisania przez Zarząd Pozbud T&R S.A. w dniu 30.07.2010 (data wpływu do siedziby Spółki 02.08.2010) umowy o zachowaniu poufności w związku z podjęciem wyżej wspomnianych negocjacji
 
ze względu na fakt, iż w ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji jak i o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz uniemożliwić objęcie akcji podmiotu z branży przez Spółkę; 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, iż negocjacje te są nadal prowadzone i nie nastąpiło ich zakończenie. W związku z tym opóźnia do dnia 31.03.2011 przekazanie do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego informacji dotyczących rozpoczęcia i prowadzenia tych negocjacji.
 
W ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A. przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie wcześniejszym niż wskazany powyżej mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki. W szczególności przekazanie do wiadomości publicznej informacji o fakcie rozpoczęcia negocjacji jak i o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik oraz uniemożliwić objęcie akcji podmiotu z branży przez Spółkę. Ponadto, w ocenie Zarządu Pozbud T&R S.A., opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących Umowy nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej.
 
Emitent, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego raportu bieżącego.
 
W nawiązaniu do wyżej wymienionych raportów Zarząd Emitenta informuje, że negocjacje zostały zakończone niepowodzeniem tzn. w efekcie prowadzonych negocjacji nie doszło do uzgodnienia pomiędzy stronami kluczowych parametrów transakcji m.in. cena obejmowanego pakietu akcji. W związku z powyższym Pozbud T&R S.A. nie obejmie akcji podmiotu z branży, w sprawie których prowadził negocjacje.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent