11/2011 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach emitenta przesłane przez osoby zobowiązane w trybie art.160 ust.1 Ustawy o obrocie oraz w trybie art.69 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o ofercie

Raport bieżący nr 11/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych 
 
Na podstawie art.160 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami z dnia 29 lipca 2005 r. i art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005, Zarząd POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu informuje, że do Spółki wpłynęły w dniu 25 marca 2011 r. zawiadomienia o transakcjach na akcjach POZBUD T&R SA osób zobowiązanych do przekazywania informacji w trybie Art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 
1. Informacja dotyczy sprzedaży przez Pana Tadeusza Andrzejaka, Prezesa Zarządu, w dniu 24.03.2011 r., 1.500.000 szt. akcji POZBUD T&R S.A. w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po średniej cenie 5,50 zł za akcję.
 
Liczba akcji posiadanych przed transakcją: 3.869.100
 
Udział w kapitale 16,55%
 
Liczba głosów na WZA: 5.816.100
 
Udział w głosach na WZA: 21,33%
 
Liczba akcji posiadanych po transakcji: 2.369.100
 
Udział w kapitale 10,13%%
 
Liczba głosów na WZA: 4.316.100
 
Udział w głosach na WZA: 15,83%
 
W wyniku w/w transakcji osoba ta zmniejszyła swój udział w kapitale Spółki z 16,55% do 10,13% oraz udział w głosach na WZA Spółki z 21,33% do 15,83%.
 
2. Informacja dotyczy sprzedaży przez Pana Romana Andrzejaka, Wiceprezesa Zarządu, w dniu 24.03.2011 r., 1.500.000 szt. akcji POZBUD T&R S.A. w obrocie wtórnym na GPW w Warszawie po średniej cenie 5,50 zł za akcję.
 
Liczba akcji posiadanych przed transakcją: 3.964.575
 
Udział w kapitale 16,96%
 
Liczba głosów na WZA: 5.447.575
 
Udział w głosach na WZA: 19,98%
 
Liczba akcji posiadanych po transakcji: 2.464.575
 
Udział w kapitale 10,54%%
 
Liczba głosów na WZA: 3.947.575
 
Udział w głosach na WZA: 14,47%
 
W wyniku w/w transakcji osoba ta zmniejszyła swój udział w kapitale Spółki z 16,96% do 10,54% oraz udział w głosach na WZA Spółki z 19,98% do 14,47%.
 
Wyżej wymienione osoby, będące członkami Zarządu Emitenta, zobowiązuję się do nie sprzedawania akcji Emitenta w ciągu 12 miesięcy od daty transakcji, tj. od 24.03.2011, oraz do nie rekomendowania emisji akcji Emitenta w ciągu 12 miesięcy od daty transakcji, tj. od 24.03.2011.
 
Nie występują osoby, o których mowa art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej.
 
Agnieszka Lachor - Prokurent