12/2011 Przekroczenie progu 5% w głosach na WZA przez Pionier Pekao Investment Management SA

Raport bieżący nr 12/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 
 
Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439), Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, to jest 01 kwietnia 2011 roku, od Pionier Pekao Investment Management SA z siedzibą w Warszawie zawiadomienie o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 7,23% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki POZBUD T&R SA w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych w wyniku transakcji nabycia akcji POZBUD T&R S.A. zawartych w dniu 24 marzec 2011 roku.
 
Stan posiadania przed zmianą udziału:
 
Liczba posiadanych akcji - 476 493
 
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 2,04%
 
Liczba głosów z posiadanych akcji - 476 493
 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA - 1,75%
 
Stan posiadania po zmianie udziału:
 
Liczba posiadanych akcji -1 972 193
 
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki - 8,44%
 
Liczba głosów z posiadanych akcji -1 972 193
 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZA -7,23%
 
Uwagi!
 
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną w powyższej tabeli liczbę głosów na WZ są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).
 
II
 
Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM oraz działając zgodnie z Art. 69 ust.1 pkt 1 i Art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [DZ. U. z 2005 r. Nr.184 poz. 1539 z późn. zm.], zawiadamia, że akcjonariuszem posiadającym wskazaną w powyższym liczbę głosów na WZA jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty utworzony przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
 
Uwagi!
 
Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.
 
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C.
Agnieszka Lachor - Prokurent