13/2011 Umowy znaczące zawarte z PKO BP SA

Raport bieżący nr 13/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22.04.2011 podpisał z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 20.165.090 PLN.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Umowy udostępniającej Emitentowi limit kredytowy wielocelowy:
 
1) Umowa została podpisana 22.04.2011 na okres 3 lat
 
2) Na podstawie umowy Emitent ma dostęp do wielocelowej linii kredytowej do kwoty 14.000.000 PLN, w ramach której może korzystać z:
 
a. Kredytu w rachunku bieżącym
 
b. Kredytu obrotowego odnawialnego
 
c. Kredytu obrotowego nieodnawialnego
 
d. Gwarancji bankowych 
 
3) Koszt wykorzystanego kredytu wynosi WIBOR 3M + marża w wysokości 1,25%
 
4) Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent