13/2011 Umowy znaczące zawarte z PKO BP SA - KOREKTA

Raport bieżący nr 13/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu wprowadza korektę do raportu nr 13/2011 z dnia 22.04.2011 w związku z brakiem w tym komunikacie informacji na temat ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu.
 
Było:
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22.04.2011 podpisał z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 20.165.090 PLN.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Umowy udostępniającej Emitentowi limit kredytowy wielocelowy:
 
1) Umowa została podpisana 22.04.2011 na okres 3 lat
 
2) Na podstawie umowy Emitent ma dostęp do wielocelowej linii kredytowej do kwoty 14.000.000 PLN, w ramach której może korzystać z:
 
a. Kredytu w rachunku bieżącym
 
b. Kredytu obrotowego odnawialnego
 
c. Kredytu obrotowego nieodnawialnego
 
d. Gwarancji bankowych 
 
3) Koszt wykorzystanego kredytu wynosi WIBOR 3M + marża w wysokości 1,25%
 
4) Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Powinno być:
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22.04.2011 podpisał z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 20.165.090 PLN.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Umowy udostępniającej Emitentowi limit kredytowy wielocelowy:
 
5) Umowa została podpisana 22.04.2011 na okres 3 lat
 
6) Na podstawie umowy Emitent ma dostęp do wielocelowej linii kredytowej do kwoty 14.000.000 PLN, w ramach której może korzystać z:
 
e. Kredytu w rachunku bieżącym
 
f. Kredytu obrotowego odnawialnego
 
g. Kredytu obrotowego nieodnawialnego
 
h. Gwarancji bankowych 
 
7) Koszt wykorzystanego kredytu wynosi WIBOR 3M + marża w wysokości 1,25%
 
8) Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu wynosi 0,0%
 
9) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
 
a. klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków bieżących Kredytobiorcy prowadzonych przez PKO BP SA (złotowych oraz walutowych)
 
b. hipoteka łączna do kwoty 23.800.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy) na:
 
- użytkowaniu wieczystym wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie, stanowiącymi własność użytkownika wieczystego (Emitenta) nieruchomości położonej w Słonawach, działka nr 57, opisanej w księdze wieczystej nieruchomości nr PO1O/00014067/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 
 
- nieruchomości położonej w Słonawach, działka nr 59/3, opisanej w księdze wieczystej nieruchomości nr PO1O/00014041/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Emitenta
 
c. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa powyżej
 
d. blokada lokaty terminowej w kwocie 4.100.000,00 zł (słownie złotych: cztery miliony sto tysięcy) na rachunku w PKO BP SA
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent