14/2011 Umowy znaczące zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. - KOREKTA

Raport bieżący nr 14/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Luboniu wprowadza korektę do raportu nr 14/2011 z dnia 26.04.2011 w związku z powstaniem pomyłki pisarskiej.
 
Było:
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną 22.04.2011 przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 9.900.000 PLN.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Aneksu nr 3 do Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 z dnia 10 marca 2010:
 
1) Aneks nr 3 został zawarty na wniosek Emitenta.
 
2) Aneks nr 3 dotyczy Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10, która szczegółowo została opisana w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 25.05.2011.
 
3) Aneks nr 3 został podpisany dnia 30 marca 2011 roku.
 
4) Aneks obniża kwotę limitu faktoringowego z 6.000.000 PLN do 2.000.000 PLN.
 
Pozostałe warunki Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
 
Powinno być:
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną 22.04.2011 przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 9.900.000 PLN.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości, to jest Aneksu nr 3 do Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 z dnia 10 marca 2010:
 
1) Aneks nr 3 został zawarty na wniosek Emitenta.
 
2) Aneks nr 3 dotyczy Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10, która szczegółowo została opisana w raporcie bieżącym nr 36/2010 z dnia 25.05.2010.
 
3) Aneks nr 3 został podpisany dnia 30 marca 2011 roku.
 
4) Aneks obniża kwotę limitu faktoringowego z 6.000.000 PLN do 2.000.000 PLN.
 
Pozostałe warunki Umowy faktoringowej nr CRD/F/31876/10 nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów. 
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Agnieszka Lachor - Prokurent