17/2011 Umowy znaczące zawarte z firmą Baumal sp. z o.o.

Raport bieżący nr 17/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 18.05.2011 otrzymał podpisaną dnia 11.04.2011 z Baumal sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu umowę na kwotę 2.310.000,00 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 9.437.255,10 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 11.04.2011.
 
2) Zamawiającym jest Baumal sp. z o.o., a Wykonawcą Pozbud T&R S.A.
 
3) Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku produkcyjnego-biurowego z fasadą drewniano-aluminiową w Wysogotowie przy ul. Bukowskiej.
 
4) Termin realizacji umowy określono na do dnia 31.12.2011.
 
5) Okres gwarancji wynosi 5 lat i liczony jest od dnia zakończenia inwestycji.
 
6) Wynagrodzenie wynosi 2.310.000,00 PLN netto.
 
7) Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
 
a. Za nie dotrzymanie terminu realizacji inwestycji w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji inwestycji lub odbioru końcowego lub w okresie objętym gwarancją i rękojmią w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
c. Za niedostarczenie Zamawiającemu polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia w wysokości 2.310.000,00 PLN - 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
d. W wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu:
 
- dokonania przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy zmian w odniesieniu do dokumentacji projektowej, odstępstw od dokumentacji wykonawczej, wykonywania robót w sposób niezgodny z umową, dokumentacją lub przepisami technicznymi
 
- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy
 
- złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego dla Wykonawcy lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub ogłoszenia przez Wykonawcę otwarcia likwidacji
 
- opóźnienia w rozpoczęciu lub zakończeniu całości lub części przedmiotu umowy więcej niż o 30 dni.
 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
Agnieszka Lachor - Prokurent