19/2011 Umowy znaczące rozwiązane z Bankiem Millennium

Raport bieżący nr 19/2011
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne 
 
Zarząd Pozbud T&R S.A. Spółki informuje, że:
 
1. W dniu 23.05.2011 został podpisany pomiędzy Spółką, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym rozwiązujący tą umowę z dniem 23.05.2011. W ramach umowy Spółka mogła do dnia 18.07.2011 korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 1M + 1,5% marży, a prowizja od zaangażowania 1% w skali roku. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na posiadanej przez Spółkę nieruchomości w Słonawach.
 
2. W dniu 23.05.2011 został podpisany pomiędzy Spółką, a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt rewolwingowy rozwiązujący tą umowę z dniem 23.05.2011. W ramach umowy Spółka mogła do dnia 31.12.2011 korzystać z kredytu rewolwingowego do kwoty 1,4 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 1M +1,5% marży, a prowizja od zaangażowania 1% w skali roku. Zabezpieczeniem kredytu był zastaw na zapasach. Szczegółowe informacje na temat tego kredytu Spółka podała w raporcie bieżącym 6/2009 z dnia 06.02.2009.
 
3. W dniu 30.05.2011 Spółka otrzymała od Banku Millennium S.A. informację o realizacji złożonej przez Spółkę dyspozycji spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 05.02.2009 na kwotę 1 mln EUR. Oprocentowanie tego kredytu wynosiło EURIBOR 3M + 2,8%. Szczegółowe informacje na temat tego kredytu Spółka podała w raporcie bieżącym 6/2009 z dnia 06.02.2009. Na dzień 30.05.2011 pozostały do spłaty kapitał tego kredytu wynosił 550 tys. EUR. Zabezpieczenie kredytu stanowił zastaw rejestrowy na linii do produkcji okien Weinig UC Matic.
 
4. W dniu 30.05.2011 Spółka otrzymała od Banku Millennium S.A. informację o realizacji złożonej przez Spółkę dyspozycji spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 04.01.2008 na kwotę 4,7 mln PLN. Okres kredytowania zapisany w umowie wynosił 10 lat. Oprocentowanie kredytu wynosiło WIBOR 3M + 1,0% marży. Na dzień 30.05 kapitał kredytu do spłaty wynosił 3,3 mln PLN. Zabezpieczeniem kredytu była hipoteka na posiadanej przez Spółkę nieruchomości w Słonawach.
 
Pozostałe warunki umów nie odbiegały od warunków przyjętych dla tego rodzaju umów.
 
Rozwiązanie umów kredytowych i ich spłata nastąpiła z inicjatywy Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie posiada żadnego zadłużenia wobec Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
 
Rozwiązanie umów kredytowych i spłata kredytów w Banku Millennium S.A. nastąpiła w powiązaniu z podpisaniem przez Zarząd umów kredytowych z PKOBP S.A., o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 13/2011 i 13/2011 Korekta. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu kredytów z Banku Millennium S.A. do PKOBP S.A., w związku z czym podpisał stosowne umowy z PKOBP S.A. i rozwiązał umowy z Bankiem Millennium S.A. W wyniku tych działań Spółka pozyskała finansowanie na atrakcyjniejszych warunkach, tj., niższe oprocentowanie w przypadku kredytów, o których mowa w pkt 1-3, zwiększenie kwoty kredytowania w przypadku kredytów, o których mowa w pkt 1-2, wydłużenie okresu kredytowania w przypadku kredytu, o którym mowa w pkt 4.
 
Zarząd Emitenta dokonał oceny charakteru przekazywanej informacji i stwierdził, że informacja może w istotny sposób wpłynąć na cenę instrumentów finansowych Emitenta tzn. że spełnia kryteria informacji poufnej zdefiniowanej w art.154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Agniesyka Lachor - Prokurent