21/2011 Umowy znaczące zawarte z firmą Mir-bud

Raport bieżący nr 21/2011
 
Podstawa prawna: 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Spółki informuje, że w dniu 06.06.2011 otrzymał podpisaną dnia 03.06.2011 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjno-Usługowym "MIR-BUD" Mirosław Klause z siedzibą w Szczytnikach umowę na kwotę 2.208.002,49 PLN netto, w związku z czym umowy zawarte w okresie 12 miesięcy z tym podmiotem łącznie spełniają kryteria umowy znaczącej, z uwagi na to, że ich łączna wartość wynosi 7.912.534,82 PLN netto.
 
Zgodnie z par. 9 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje informacje dotyczące umowy o największej wartości:
 
1) Umowa została zawarta w dniu 03.06.2011.
 
2) Stroną zamawiającą jest Emitent, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "MIR-BUD" Mirosław Klause
 
3) Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w obiektach budowlanych w Grzywnie
 
4) Termin realizacji umowy określono na do dnia 30.06.2011.
 
5) Wynagrodzenie wynosi 2.208.002,49 PLN netto.
 
6) Zamawiający może naliczyć następujące kary umowne:
 
a. Za nie dotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia
 
b. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w toku realizacji przedmiotu umowy lub odbioru końcowego, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia
 
c. Za niedostarczenie zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.
 
Umowy zostały uznane za znaczące, gdyż łączna ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta
 
Agnieszka Lachor - Prokurent